İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, OYNA-KEŞFET-YARAT OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE ETÜD MERKEZİ DANIŞMANLIK TURİZM TAŞIMACILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin internet sitesi üzerinden ulaşan kişilerden elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İnternet sitemiz üzerinden iletişim formumuzu dolduran kişilerin paylaşmış olduğu ad-soyad ve iletişim bilgilerinden oluşan kişisel veriler;

·      İlgili kişiye iletişim konusuyla ilgili geri dönüş yapıldığında doğru hitap edilebilmesi,

·      İlgili kişinin reklam/kampanyalardan haberdar edilmesi,

·      Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Yukarıda sayılan amaçlar için işlenen kişisel veriler yine aynı amaçlarla sınırlı olmak üzere aşağıda belirtilen 3. kişilere aktarılabilecektir.

·      İş Ortakları

·      Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Elde edilen kişisel veriler aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

·      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

·      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İlgili Kişinin Hakları

KVKK’ nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

       Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir. 

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için https://www.oncecocukanaokulu.com/ internet sitesinden edineceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’ nu eksiksiz doldurarak ıslak imzalı bir şekilde elden, postayla veya Noter kanalıyla Yeni Batı Mahallesi, 2386. Cadde No:38, 06370 Yenimahalle / Ankara adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.